تشخیص مهره مار ذکر tagged posts

مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید

مار یعنی تمام احساساتی که انسان را مبتذل و پست می کند و عقاب پرنده نور اندیشه ای بسیار متعالی است که با خورشید سخن می گوید. خلیل پاشا پس از این شکست تصمیم به صلح می گیرد. شاه عباس پس از ورود به لاریجان و آمل، سرنگونی کامل سلسله پادوسبانی و نابودی آخرین پادشاه آن سلسله را در نظر گرفت، از این رو لشکری ​​به رهبری الله کولی بیکورچی باشی از قزوین به سمت راستمادر فرستاد. وقایع دیگری که در رفتار عباس با ترکان عثمانی نقش داشت، ارتباط آنها با حمله ازبک ها به هرات و ترور خان استاجلو (پدرخوانده شاه عباس) بود...

Read More