Monthly Archives دسامبر 2022

صنایع دستی و سوغات هنری استان زنجان

آشی که با استفاده از پیاز کوهی درست میشود، خواص مختلفی نظیر کمک به درمان سرماخوردگی و عفونت ریهها دارد. کاردرمانگران به جای تمرکز بر سبب شناسی فیزیکی صرف، در رابطه با ترکیب پیچیدهٔ دلایل اجتماعی، اقتصادی و زیستی که موجب نقص عملکردی میشود، بحث میکردند.

کانال صنایع دستی زنجان

کاردرمانی علاوه بر روشن ساختن تصویر عمومی اش، به تأسیس کلینیکها، کارگاهها و مدارس آموزشی، در سرتاسر کشور پرداخت. فدراسیون جهانی کاردرمانی روز ۲۷ اکتبر را به عنوان روز جهانی کاردرمانی انتخاب کردهاست. حرفه سلامت در کاردرمانی در اوایل دههٔ ۱۹۱۰ به عنوان بازخوردی از عصر ترقی خواهی، تصور میشد...

Read More