Shivraj Singh Chouhan رئیس اولین جلسه “کابینه گا” در مجلس است

بوپال: اولین جلسه “کابینه گاو” تازه تأسیس شده (کابینه گاو) در مادیا پرادش روز یکشنبه با هدف تقویت اقتصاد مبتنی بر گاو و فرزندان آن برای خود-اتکایی دولت آغاز شد.

یک منبع گفت ، وزیر ارشد شیوراژ سینگ چوهان از طریق محل زندگی خود در اینجا جلسه را به صورت مجازی هدایت می کرد و به مناسبت “Gopashtami” ، جشنواره اختصاص داده شده به لرد کریشنا و گاو ، برای شرکت کنندگان آرزو می کرد.

CM روز چهارشنبه از راه اندازی “کابینت” جداگانه برای محافظت و ارتقا گاو خبر داد.

وی اطلاع داده است که وزیران دامپروری ، جنگل ، پنچایات و توسعه روستایی ، درآمد ، خانه و رفاه کشاورزان بخشی از این کابینه خواهند بود ، گفته می شود اولین نهاد در کشور است.