Go First پروازها را تا 9 می لغو می کند. تضمین بازپرداخت 100٪ – ویدئوی اقتصادی تایمز

درخواست اضطراری بحران زده Go First برای درخواست رسیدگی داوطلبانه برای حل و فصل ورشکستگی با مخالفت شدید اجاره دهندگان هواپیما در روز پنجشنبه مواجه شد، در حالی که دادگاه ملی حقوق شرکت (NCLT) دستور خود را در روزی رزرو کرد که شرکت هواپیمایی لغو همه پروازها را تا 9 می تمدید کرد. در میان مسافران. تنظیم کننده هوانوردی DGCA با نگرانی در مورد بلیط های رزرو شده خود، به شرکت هواپیمایی دستور داد تا بازپرداخت وجه را طبق مقررات رایج پردازش کند.