Ashok Gehlot | بهارات بند: وزیر ارشد گهلو از پلیس می خواهد تا نظم را در راجستان حفظ کند

جیپور: آشوك گهلو ، رئیس ارشد راجستان روز دوشنبه پلیس را به برقراری نظم و قانون در “بهارات باند” دعوت كرد كه اتحادیه های كشاورزان معترض در مرزهای دهلی خواستار لغو قوانین جدید بازاریابی از طریق بازار بودند.

“قانون و نظم به طور مفصل با پلیس و مقامات اداری مورد بحث قرار گرفت. به افسران دستور داده شد تا از اقدامات امنیتی مناسب در سراسر ایالت اطمینان حاصل کنند. ”

مقامات ارشد پلیس در جلسه حضور داشتند.