گواهاتی: نخست وزیر نارندرا مودی پرچم گواهاتی را به اکسپرس جدید جالپایگوری ونده بهارات می فرستد – ویدیوی اکونومیک تایمز

نارندرا مودی، نخست وزیر، عملا اولین قطار سریع السیر وند بهارات شمال شرق را از گواهاتی به جالپایگوری جدید در بنگال غربی رساند. نخست وزیر به طور نمادین پرچم سبزی را روی صفحه نمایش به اهتزاز درآورد تا قطار را از ایستگاه گواهاتی، جایی که آشوینی وایشناو، وزیر راه آهن، گلاب چاند کاتاریا، فرماندار آسام، و هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد، حضور داشتند، به حرکت درآورد.