پیوش گویال – ویدیوی اکونومیک تایمز: هند تا سال 2047 به اقتصاد حداقل 35 تا 40 تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد.

هندی ها در سراسر جهان به خاطر پیام صلح، به خاطر حسن نیتی که از طریق سخت کوشی خود ایجاد می کنند، و به دلیل رشدی که این کشور علیرغم زمان های چالش برانگیز همچنان از خود نشان می دهد، شناخته شده اند. امروز، کشور یکی از اقتصادهای بزرگ با سریع ترین رشد است، ما از دهمین اقتصاد بزرگ به پنجمین اقتصاد بزرگ در 9 سال گذشته ارتقا یافته ایم: وزیر اتحادیه پیوش گویال.