پیستون موتور چیست ؟

واضح هست که به تعداد سیلندرها، پیستون بایستی در درون سیلندر کارگزاشتن گردد به تیتر مثال موتور 8 سیلندر حیاتی 8 پیستون هم است. علاوه بر این که تمام کارداران ساخت ذوب شدگی در پیستون میتوانند باعث باخت و ترکخوردگی آن هم شوند، کارداران دیگری نیز در بروز این مشکل نقش دارند. وقتی که دو پیستون به سمت نیز حرکت کرده و روبهروی یکدیگر قرار میگیرند، سوخت در میان دو پیستون پاشیده شده و جرقه زده میشود. پیستون ها هم در همین محفظه ها قرار می گیرند و وظیفه انتقال قدرت را بر عهده دارند. بعضی خودروها نیز سیلندرهایی دارا‌هستند که اصلی دو سوپاپ محل ورود و دو سوپاپ خروجی میباشند که آن ها را سیلندرهای چهارسو پاپه می نامند. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی ترویج بیشتری دارا هستند البته جور آهنگری آن برای موتور های سنگین و پر توان استعمال می شود. برای پرهیز ازین دو خلل پیستون حلقه طراحی و ساخته می شود تا در داخل شیارهایی در بدنه ی پیستون کارگزاشتن گردد. دو رینگ بالایی حلقه های فشاری نامیده می شوند و نقش دارای آنها دوری از نفوذ گازها به مسافت ریز بین پیستون و دیواره سیلندر است. فعالیت همین رینگها کنترل پخش روغن بر روی دیواره سیلندر است. این پیستون ها نسبت به پیستون موتورهای بنزینی اهمیت قطر مضاعف خیس و اندازه پهناور تر می باشند . وجود یک ترک در بدنه کمپرسور حلقه سبب ساز می شود تا ما به راحتی بتوانیم آنرا در باطن شیار پیستون کارگزاشتن و رویه اندازی بکنیم و به همین خاطر است که غالبا دو عدد کمپرسور رینگ را در داخل پیستون کارگزاری می کنند تا سوراخ ها به رخ متقاطع در جهت بر خلاف یکدیگر قرار بگیرند و آببندی تمام صورت پیستول در پابجی گردد. یکی از از همین تجهیزات مهم، پیستون میباشد که میتواند براساس مکانیزم طراحی شده انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل نموده و در غایت همین حرکت، به چرخها و به شکل حرکت چرخشی منتقل میشود. پس از طی همین مرحله، پیستون مجدد به سمت پایین حرکت می نماید تا این مخلوط را فشرده نماید و این فشرده سازی سبب ساز انفجار می شود. در اين وضعیت در كورس تراكم فشار گاز در حال تراكم به پله داخلي نيرو اعمال كرده و منجر مي شود كه رينگ اساسی نيروي بيشتري به جداره سيلندر چسبيده و فعالیت آب بندي را خوبتر انجام مي دهد. خرابی رینگ : فرسایش مهره رینگ، سرریز شدن سوخت، صاف شدن حلقه و مشکلات موجود در مونتاژ اول مواقعی میباشند که باعث آسیب دیدن حلقه میشود. زمان عمل حساس رینگ پیستون باید غایت اعتنا را به کار پیروزی چرا که چدن در در مقابل زخم حیاتی است. با اعتنا به استرس خمش و خطر ناکامی در مناطق همپوشانی، پیستون رینگ دارای اتصالات همپوشانی می بایست صرفا در کمپرسورهایی که اهمیت فشار حداکثر 15 توشه میباشند به کارگیری شود. فشار داخلی مستضعف اعمال نیروی قابل توجهی هست که بتواند رینگ پیستون را به قطر کوچکتری در آورد تا در شیار مربوطه جای بگیرد. در این موتور ۸ سوپاپ هر پیستون اساسی داشتن دو جای سوپاپ روی تاج از بازخورد و خم شدن سوپاپ ها حین پاره شدن تسمه تایم خودداری می کند. بعضی میگویند صدای اختصاصی به فرد همین موتورها شبیه صدای پاره شدن قالی است. پیستون بیضی صورت وقتی گرم شودبه حالت دایره ای تام درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم است لقی یه خرده میان پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی صورت که برای خودداری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعدها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه اندازه 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 رتبه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. هنگامی با سرعت دوچندان رانندگی می نمایید این رخداد در هر سیلندر 30 تا 40 بار در ثانیه صورت می دهد . همین بلوک ها به تعداد زیادی هستند و در هر اتومبیل ممکن است تعداد آن ها متعدد باشد. بدیهیست که در بلوک سیلندر یک خودرو ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده است به این ترتیب هرچقدر تعداد پیستون های یک اتومبیل بیشتر شود ، حجم و میزان بلوک سیلندر آن خودرو هم ارتقاء پیدا می کند. وبسایت پدال مبداء خبرها روز دنیای خودرو، بررسی و مقالات آموزشی و مکانی برای تبادل لحاظ دوستداران ماشین است. خدمت منظم سیستم خنککاری اتومبیل که شامل فن، رادیاتور، واتر پمپ و ترموستات می‌شود می تواند از بالا رفتن دمای پیستون و مشکلات در پی آن پیشگیری کند. در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم دارااست و حدود 70% مقاومتر از گونه ریختگی آن است. به همین ترتیب که غالبا در موتور های بنزینی از سه یا این که چهار موتور های دیزلی از شش یا این که هفت رینگ استفاده می شود. همینطور از خاصیت ارتجاعی برخوردار هستند و تعداد رینگ ها در هر پیستون از سه تا هفت عدد متغیر است. تفلون کشور ایران این پیستون حلقه ها و رایدر حلقه ها را برای طیف وسیعی از صنایع طراحی و ایجاد می نماید. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اصلی خرید پیستون تفنگ بادی چینی وب وب سایت خود باشید.