پیستون توسط بدنه در حالت راست قرار میگیرد

در بر روی پیستون سوراخی برای قرار گرفتن گژن پین جهت اتصال به شاتون تعبیه شده است. شیارهای محل قرار گرفتن رینگها در قسمت بالای پیستون میباشند در هر پیستون غالبا 3تا 5 شیار رینگ وجود دارد. در صورت پایین ، شیارهای سوپاپ ساخت شده در یک پیستون گنبدی صورت را می بینید. زمانی که پیستون بالا می‌رود سوخت متراکم می شود و پس از انفجار به تحت حرکت میکند. در ذیل پیستون ، سوراخی در جهت عرض پیستون تولید شده می باشد ، همین ترک جهت اتصال پیستون به شاتون تولید شده است. فقط چیزی که خریدار در زمان خرید کردن می تواند در پیستون چک کردن کند، عدم وجود خوردگی و اثرها ضربه و یا این که سایش بر روی مرحله رویی آن است. در مواردی در راستای گژنپین قطر پیستون را کاهش در لحاظ میگیرند تا پیستون در موقعیت سرد مقداری متمایل به بیضی شود تا همین که در دما های بالا پیستون شرایط گرد به خود بگیرد. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی رواج بیشتری دارند اما جور آهنگری آن برای موتور های سنگین و لبریز اقتدار به کارگیری می شود. امروزه در خودرو های سواری و حتی موتور های دیزلی، از پیستون های آلومینیمی، به عامل سبکی و انتقال حرارت خوب تر به کارگیری می گردد، که به دو طرز ریخته گری یا آهنگری ساخته می شوند. همین نوع از پیستون به دو شیوه آهنگری و ریختهگری ساخته میشود. خودروهایی که حساس زمانبندی (تایمینگ) سوپاپ متغیر هستند، به جهت خودداری از برخورد سوپاپ حیاتی تاج پیستون شیارهایی روی آن ساخت میکنند. کلیدی دقت به این که 4 شیار در پیستون تولید شده ، این پیستون نیز وابسته به یک سیلندر 4 سوپاپ می باشد. چنانچه اصطکاک در میان سیلندر و پیستون زیاد باشد، پیستون به درستی حرکت نمیکند که آسیبهای متعددی را به همراه خواهد داشت. روغن کاری منجر میگردد تا حرکت آن ها روانتر باشد و اصطکاک به حداقل رسد و خنککاری منجر میشود تا همین قطعات فلزی بهواسطه افزایش دما منبسط نشوند و عملکردشان در گیر اختلال نشود. ساختار آن به گونهای است که منبسط میشود و صورت آن اندکی تغییر‌و تحول پیستون ماشین سنگین میکند. شاتون نقش مهمی در حرکت دورانی داراست و پیستون قطعهای استوانه شکل میباشد که به شاتون وصل می‌گردد و حرکت رفت و برگشتی در سیلندر دارد.