پروژه های جدید منبع باز robots.txt

سال گذشته تجزیه و تحلیل robots.txt را که در سیستم های تولیدی خود به دنیای منبع باز استفاده می کنیم ، منتشر کردیم. از آن زمان ، ما شاهدیم که مردم ابزارهای جدیدی را با آن می سازند ، به کتابخانه منبع باز کمک می کنند (به طور م systemsثر سیستم های تولید ما را بهبود می بخشیم – با تشکر!) ، و نسخه های جدید زبان مانند golang و زنگ زدگی را منتشر می کنیم ، که ساخت جدید را برای توسعه دهندگان آسان می کند. ابزار

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>