وزیر Meenakashi Lekhi: فرمانی برای بررسی فساد AAP صادر شده است – ویدیوی اقتصادی تایمز

میناکاشی لخی، وزیر اتحادیه، AAP تحت رهبری آرویند کجریوال را مورد انتقاد قرار داد و گفت که هدف از فرمان ارائه شده توسط دولت مرکزی BJP در رابطه با انتقال بوروکرات ها در دهلی، بررسی فساد ادعایی این حزب است. لخی در صحبت با ANI گفت: “برای بررسی فساد انجام شده توسط آنها (حزب عام ادمی) حکم صادر شده است. کسانی (رهبران سیاسی) که برای حمایت از آنها وارد می شوند نیز فاسد خوانده می شوند.”