هیئت مدیره دهلی جال: خانه مدیر عامل هیئت مدیره دهلی جل در میان طوفان به دلیل بازسازی اقامتگاه سی ام کجریوال – ویدئوی اقتصادی تایمز

یک محل قرن پانزدهمی که توسط خاندان سید در پایتخت ساخته شده بود و پیوندی جدایی ناپذیر با تاریخ و میراث هند بود، بنا به گزارش ها برای ساختن عمارت وسیعی برای بوروکرات سابق هیئت دهلی جال ویران شد. ظاهراً به دستور مدیر عامل سابق هیئت مدیره دهلی جال ساخته شده است. یک افسر IAS به نام اودیت پراکاش رای. قدمت محله به سال 1480 یعنی تقریبا 800 سال می رسد.