هند در میان 3 اقتصاد برتر جهان در دهه های آینده قرار خواهد گرفت: موکش آمبانی – ویدئو اقتصادی تایمز

آمبانی ، که همچنین رئیس دانشگاه Pandit Deendayal Petroleum Petroleum (PDPU) است ، در موسسه گفت: “هند وارد مرحله حیاتی در مبارزه با بیماری همه گیر COVID-19 شده است. ما نمی توانیم در این مقطع مراقب خود باشیم.” جلسه هشتم آمبانی همچنین گفت که او “رشد انفجاری و نمایی” در دوران پس از COVID می بیند و از دانشجویان فارغ التحصیل خواست بدون امید و نگرانی با امید و اعتماد به نفس خارج شوند. وی گفت: رشد فرصت های بی سابقه ای ایجاد می کند و در دو دهه آینده هند در میان سه اقتصاد برتر جهان قرار خواهد گرفت.