هدف از طراحی هتل – هتل بهفر

همه و کلیه منجر رشد روزافزون مسافرت و گردشگری شده میباشد و کشورها ی عالم به این واقعیت پی برده اند، که اعتنا به صنعت گردشگری و توسعه و گسترش این صنعت سبب ساز به دست آوردن درآمدهای هنگفتی خواهد شد. گردشگری پدیده ای تعدادی وجهی و فرابخشی میباشد که از شروع مهم یافتن، به عنوان یک فعالیت اقتصادی منفعت زا نقش مهمی در رشد و بسط مناطق و مقاصد گردشگری ایفا نموده است. لذا طراحی که در عین برآوردن نیازهای عملکردی یک هتل از جنبه قشنگ شناختی هم درخور تامل باشـد هدف بخش اعظم در پژوهش حاضر است. یک هدف مشترک کلمه هست از استقرار آسانسور در بخش میانی کف تا از فاصله منش رفتن بکاهد. پرسنل هتل دارای شما مثل خانواده های سلطنتی رفتار می کنند و تمامی چیز از پاراگراف اثاثیه سفارشی شستشو و حتی اشکال بالشت ها را طراحی هتل آپارتمان ارائه می دهند. همین هتل تا حدودی در شیب تپه قرار دارااست و بسته به بینش های مختلف، ظاهر متفاوتی دارد.این گروه به سمت جنوب گشوده می شود که منطقه تجاری را به یک رستوران در کنار دریاچه گشوده می کند. احتمال دارد به ندرت بتوان هنری یافت که به میزان معماری با زندگی مردمان لینک داشته باشد عوامل و پدیده های متفاوتی وجود د ارد که در صورت دهی فضاهای معماری نقش داراست تمدن یک عدد از کارداران حیاتی د رچگونگی صورت گیری فضاهای معماری نقش داراست گهگاه بعضی تمدن راحتی مهمتر از اقلیم استدلال سکو نخستین بر می شمارند فرهنگ وتمدن را در یک تعریف‌و‌تمجید مضاعف کلی می قدرت تیم ای از اعتقادات باورها سنت ها و الگوهای ر فتاری و هم دانش اطلاعات و ادبیات مکتوب و شفاهی یک جامعه دانست و آن را از فرهنگ که در این تمجید تیم ای از دستاورهای جامعه هست مختلف می باشد هر جامعه ای با فرهنگ وتمدن یگانه خود است که اساس معماری آن جامعه را اساس گذاری می نماید و معماری آن جامعه تصویر عینی آن فرهنگ و تمدن می باشد. ظرفیت هتل به کشش بازار توریسم بستگی دارد، تعداد اتاق در یک هتل گهگاه به یک‌سری هزار می رسد، که در همین صورت هتل خویش مثل شهری میباشد که به خدمات گوناگون دیگری از جمله دسترسی و حمل و نقل پر سرعت نیاز خواهد هدف از طراحی هتل داشت. توستعه استوار به جهت گردشگری باید اصلی هدف بهبود کیفیت زندگی ساکنان، به بهینه سازی منافع اقتصادی، حفاظت از محفظه زیست طبیعی جوامع امداد نماید و موجب فراهم کردن تجر به ای کلیدی میزان مرغوب بودن بالا به جهت بازدیدکنندگان و گردشگران شود (Choi, sirakaya, طراحی هتل 4 ستاره 2006) سازه به تعریف‌و‌تمجید سازمان جهانی جهانگردی، توسعه پایدار گردشگری فرایندی می باشد که با کیفیت زندگی میزبانان، تأمین تقاضای بازدیدکنندگان و به به عبارتی نسبت با حفاظت منابع گوشه و کنار طبیعی و انسانی در رابطه است.