هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی سازنده بایستی حساس اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اصلی اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقاء اقتدار هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی هست که به جهت ارتقاء عجله و اقتدار اتومبیل گزینه استعمال قرار می گیرد ، به جهت این که بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید اخذ کنید این گزینه یکی از مورد ها ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن اتفاق میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی این قطعه را می توان یک عمل سخت و نیازمند به دانش منحصربه‌فرد در حیث گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که بها خودرو بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید کردن یک ماشین پرقدرت و حیاتی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می کنند که نصب همین قطعه سبب پیدایش ویژگیهای متمایز در اتومبیل نیز میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط حیاتی طراحی و تولید همین قطعه حساس دارد، زمان و هزینهای می باشد که شما باید به جهت آن در لحاظ بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ کالا و ساختاری اصلی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می‌شوند و پروسهی انجام این رخداد اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، فراوان پرسرعت و آسانتر می باشد و این مسئله خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.