نیروهای امنیتی عامل اصلی ضد گفتگو ULFA را در آسام دستگیر می کنند

گواهتی: نیروهای امنیتی روز جمعه یک عامل اصلی ضد گفتگو ULFA را دستگیر کردند.

در عملیاتی مشترک که توسط سپاه اسپیر ارتش و پلیس هند در نزدیکی پنگری تینسوکیا اجرا شد ، ستوان دوم ارتشبد پرانتیک آسوم به همراه یک قبضه اسلحه .32 ، یک مجله و 9 گلوله زنده دستگیر شد.

کادر دستگیر شده رئیس لجستیک و اداره اردوگاه های ULFA (I) در میانمار است. او همچنین یکی از نزدیکان یکی از رهبران مهم ULFA (I) Arunodhoy Asom است.

شورشیان دستگیر شده و اشیای کشف شده برای تحقیقات بیشتر به پلیس تینسوکیا تحویل داده شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>