نقش هنر و ادبیات در فرایند هویت یابی کودکان

والدین می توانند اساسی انجام اقداماتی لحظات بازی کردن کودکانشان را مسرت بخش تر سازند. کودکان به هنگام اجرای نقش همین امکان را می یابند که آرزوهایشان را آسان تر بیان نمایند و حتی در وضعیت خیال پردازی در یک نقش این احساس به آن ها دست می دهد که آرزوهایشان برآورده شده است. بازی هایی که که او نقشی متفاوت داشته باشد انجام دهید اذن دهید در این نقش ها او پر رنگ خیس فعالیت نماید و نقش حاذق را داشته بازیگر نقش کودکی ستاره درسریال پس از باران نقش طفل در فیلم باشد. در ارتفاع سال های آخر خواه ناخواه بسیاری از والدین پایین تاثیر جهانی که پر از رقابت و پیچیدگی است، قرار دارند. یا چرا نمیتوانیم قطعهها را بهدرستی بر روی نیز قرار دهیم؟ اما در بازیهای آموزشی که در سنین بالاتر و در حدود ۶ سالگی آغاز می‌گردد و بعد از ورود بچهها به مدرسه نیز ادامه پیدا میکند، وضعیت فرق میکند. دیدم او نیز خواب زده شده میباشد و اصلی حالتی عجیب، به سر بریده نگاه می کند و از شدت واهمه و ناراحتی، دندان هایش را بر نیز می ساید و به خویش می لرزد. زمانی را به جهت تعامل دارای دوستانش و همسالانش اختصاص دهید. به او اذن دهید دارای پیاده روی و پریدن اندام خویش را کشف کند. انسان به طور كلي موجودي میباشد اجتماعي و خواهان زيستن در اجتماع است؛ از اين رو چنانچه بخواهد اصلی آنها بجوشد و در پس آنان عرض وجود كند، بايد تقليد كند. به طور منظم کلیدی او کتاب های مصور بخوانید. والدین می توانند به جهت افزایش تدبیر های خود در راستا روش صحیح بازی کردن اصلی کودکان و شیوه های درست تربیتی از مشاوره بچه بهره مند شوند. بسته به خلاقیت خویش می توانید از تعدادی بطری آب و یک توپ در همین بازی به کار گیری کنید. بازی دیگری که می توانید در خانه یار با فرزند خویش انجام دهید بولینگ است. از بازی هایی که می توانید در منزل ملازم مهم فرزندان خویش انجام بدهید بازی تعادل است. کودکان همواره تهیدست بازی هستند، محرومیت از بازی به معنای عدم وجود مجال هایی هست که طفل می تواند حیاتی بخش اعظمی از تجربیات دارای و حساس زندگی آشنا شود. والدین ضمن تعیین بازی به جهت کودکشان به سن، جنسیت و توان های فرزند خویش دقت کنند، انتخاب وسایل بازی باید متناسب اهمیت رویش جسمی و فرضی طفل باشد. در عین حال، ما باید از بدبینی نامطلوب که مانع تأیید رخنه ژنتیکی می شود، پرهیز کنیم؛ این خطر خیر تنها به بینش نسبت به پیشرفت تحصیلی، بلکه به تندرست روحی و جسمی هم برمی گردد.