موارد Covid-19 در تامیل نادو زیر مارک 1500 فرو می رود

چنای: تعداد موارد جدید Covid-19 در تامیل نادو به زیر 1500 رسیده است و روز 14 شنبه 1464 نفر آزمایش عفونت مثبت داشتند. این بولتن رسانه دولتی تأیید کرد ، این تعداد کل پرونده ها را به 776،174 می رساند. در چند ماه گذشته تامیل نادو کاهش مداوم موارد را نشان می دهد ، زیرا بسیاری از آسیب دیدگان در کشور بوده است.

تعداد مرگ و میرها در این ایالت روز پنجشنبه به 14 نفر کاهش یافت و شمار کشته شدگان این ایالت را به 11،669 نفر رساند. موارد چنای در روز پنجشنبه زیر 400 بود و 396 نفر از نظر آزمایش مثبت بودند. در حدود 1797 نفر در روز پنجشنبه مرخص شدند و کل تخلیه ها به 753،332 نفر رسید. با این حال ، آزمایشات به 60365 نفر کاهش یافت. وقتی بیش از 93،000 نفر در یک روز در ماه اکتبر مورد آزمایش قرار گرفتند ، سطح رکورد آزمایش را به دست آورد.