ممنوعیت داستان کرالا: داستان کرالا: SC ممنوعیت دولت بنگال غربی را لغو می کند، از تامیل نادو می خواهد امنیت را برای تماشاگران سینما فراهم کند – ویدیوی The Economic Times

دادگاه عالی روز پنجشنبه دستور دولت بنگال غربی مبنی بر ممنوعیت نمایش فیلم «داستان کرالا» را متوقف کرد و از تامیل نادو خواست تا از امنیت تماشاگران سینما اطمینان حاصل کند پس از اینکه صاحبان سالن‌ها تصمیم به توقف نمایش فیلم به دلیل نگرانی‌های امنیتی گرفتند. دادگاهی به ریاست قاضی دی.