معرفی سایتهای خرید کتاب دانشگاهی – چطور

مهم دقت به هزینه بالای دریافت این کتابها از سایتهای خارجی از قبیل آمازون برای هموطنان، استعمال از منابعی که این کتابها را به شکل بدون‌پول در اختیار ما قرار ارائه می کنند (سایت دانلود مکتوب خارجی)، خط مش قابل قبولی است. برای خرید کردن کتابهای دانشگاهی و تحویل پر سرعت آن منشا مناسبی خواهد بود. اما برای این‌که بتوانید بهترین تارنما خرید کتاب دانشگاهی را پیدا کنید می بایست یک سری معیارهای خاص را به جهت خودتان در نظر بگیرید. اما اوایل به برهان این‌که نمیخواستیم فروش نمایشگاهی کتاب دانشگاهی اثر گذاری منفی بر روی فعالیت کتابفروشیها داشته باشد؛ کمی دست به عصا جلو میرفتیم ولی ازآنجا که دوران برگزاری نمایشگاه در آبانماه و تقریبا اوایل ترم درسی بود و از سوی دیگر هدف دارای ما مانور بر روی کتابخانههای دانشگاهها بود؛ جای نگرانی نداشت. این فعال انتشار دانشگاهی دربارهی راهکاهایی که این انجمن برای رسیدن به ادهداف خود برنامهریزی کرده بوده، تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که به جهت رسیدن به تجهیز کتابخانههای دانشگاهها درنظر گرفتیم استفاده از یارانه فروش بود و این که اساسی ارائهی تخفیفی 50درصدی به کتابخانهها و مخاطبان به جذب حدالکثری آنها برسیم. گهواری اضافه کرد: یکی از ضعفهای اصلی که از همان ابتدای کار هم کلیدی آن مواجه بودهایم، عدم تخصیص یارانه و هزینه برای دعوا دارای و کتب دانشگاهی صنعتی تاثیرگذار تبلیغات است. همینطور در نظر داریم اهمیت بستن قراردادهایی 2 تا 3 ساله اهمیت کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان مکان نمایشگاه را هم کمکم ثابت کنیم تا به جهت عموم شناختهتر شود. نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی از تاریخ ۲۳ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ هم‌زمان دارای هفته پژوهش برگزار خواهد شد. شهروز گهواری (رئیس انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی و عضو کمیتهی برگزاری نمایشگاه مکتوب دانشگاهی) در گفتوگو اصلی خبرنگار ایلنا، ضمن تایید عدم استقبال از ششمین دورهی نمایشگاه دانشگاهی، گفت: در خصوص نمایشگاه تخصصی هیئت مدیره انجمن و کارگروه اجرایی نمایشگاه هدفهایی داشتیم و اعتقاد داریم که چندان در رسیدن به هدفها پیروز نبودهایم. کمبود مخاطب و عدم مراجعهی خرید کننده ناشی از این کمتوجهیها و مسائل دیگری مثل کمبود یک مکان ثابت به جهت نمایشگاه است.