مصرف خصوصی، تقاضای روستایی باعث رشد هند در سه ماهه اول سال مالی 24 می شود: بولتن ماهانه RBI – ویدیوی اقتصادی تایمز

در بولتن ماهانه بانک مرکزی هند آمده است که رشد هند احتمالاً عمدتاً ناشی از مصرف خصوصی است که با احیای تقاضای روستایی و افزایش شناوری مجدد در تولید در سه ماهه آوریل تا ژوئن حمایت می شود. این مقاله که روز دوشنبه منتشر شد همچنین بیان کرد که اقتصاد جهانی در جریان های متقابل کاهش رشد و تورم بالا قرار گرفته است و آرامش ناآرامی در بازارهای مالی جهانی حاکم است زیرا آنها منتظر سیگنال های واضح تر از سوی مقامات سیاست گذاری در مورد مقررات و نظارت بانکی هستند. خطوط بیمه سپرده