“مسئله در مورد بازگشت کامل قوانین مزرعه است”: Rakesh Tikait از BKU پس از جلسه کشاورزان – ویدئو اقتصادی تایمز

وزیر کشاورزی اتحادیه نارندرا سینگ تومار و وزیر راه آهن اتحادیه پیوش گویال جلسه ای با رهبران کشاورزان در پایتخت ملی برگزار کردند. آنها در 03 دسامبر با رهبران کشاورزان جلسه داشتند. جلسه بعدی در 05 دسامبر برگزار خواهد شد. نمایندگان اتحادیه بهاراتیا کیسان (BKU) نیز در جلسه حضور داشتند. راکش تیکایت در گفتگو با ANI ، رهبر کشاورز و سخنگوی ملی اتحادیه بهاراتیا کیسان (BKU) ، “دولت نشانه هایی در مورد حداقل قیمت پشتیبانی (MSP) ارائه داده است. (ANI)