مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

ماده9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت اتومبیل و بیمهنامه معتبر شخص ثالث و به جهت خودروهایی که بیش از پنجسال از ایجاد آن ها میگذرد صفحه معاینه فنی را به ملازم داشته باشند و در شکل مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. تبصره1ـ مرکز ها فوریتهای طبی و جمعیت هلال احمر و بقیه دستگاههای ذیربط موظفند مطابق التماس مأموران انتظامی و هدایت و رانندگی به جهت انتقال مجروحان و جسد حسب آیتم به مرکز ها درمانی و طبی قانونی اقدام کنند. ✅ کدام آیتم در گزینه گردش به چپ در راههای یکطرفه درست است؟ د – روی پلها و باطن تونلها و خرید مثال سوالات دین طومار اصلی معابر در ارتفاع. ماده 192- عبور وسایل نقلیه از پیاده روها و توقف آن‌ها روی پیاده رو ممنوع است. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، اهمیت فاصلهای که بهوسیله خطکشی پشت مسیر ویژه مشخص و معلوم می شود توقف کامل کنند در غیر اینصورت برای آن ها مبلغ دویستهزار ریال قبض جریمه صادر میشود. زمان به فعالیت بردن چراغهای مه می بایست از نور تحت چراغهای پهناور هم استعمال شود. نور این چراغها در روز می بایست از فاصله 35 متری قابل دیدن باشد. ماده19ـ بستن کمربند ایمنی به جهت رانندگان و همه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در همگی راهها و همینطور به کارگیری از کلاه ایمنی استاندارد به جهت رانندگان و ترکنشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. مثال سوالات آئین طومار مربوط به قوانین و مقرراتی می باشد که باید هر راننده پیش از آنکه به شکل رسمی شروع به رانندگی نماید بشناسد و به آن کار کند. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که بوسیله بخش خصوصی وصول می گردد حسب آیتم به عهده متخلف، مالک، متصرف یا این که قائم رده قانونی آن ها خواهد بود. تبصره2ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگیکننده به تصادفات مکلفند، پس از نقطه نهایی رسیدگی و انجام تشریفات رسمی با بهره گیری از امکانات مثل عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا این که بقیه سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف مبادرت کنند. اگر شما هر مدل سوالی در ارتباط دارای چه جایی و روش استفاده از نمونه سوال های دین نامه رانندگی اساس سوم دارید، می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.