مخالفت ، گمراه کردن کشاورزان در مورد قوانین مزرعه: نماینده BJP ، ویرندرا سینگ مست

باللیا (UP): ویرندرا سینگ مست نماینده BJP در روز چهارشنبه ادعا کرد که مخالفان در قوانین جدید مزرعه داری کشاورزان را گمراه می کنند تا دستور کار خود را انجام دهند. وی ادعا کرد که پس از اجرای قوانین ، درآمد کشاورزان افزایش می یابد و قوانین به نفع کشاورزان است.

مست به خبرنگاران در اینجا گفت: “احزاب مخالف کشاورزان را در قوانین مزرعه گمراه می کنند تا دستور کار خود را (سیاسی) انجام دهند. اما آنها موفق نخواهند شد.”

وی همچنین ادعا کرد که کنگره و احزاب دیگر نمی خواهند کشاورزان برای حل این مسئله با دولت گفتگو کنند.

وی افزود: “حداقل قیمت پشتیبانی (MSP) پایان نخواهد یافت و این می تواند توسط هر نماینده نماینده BJP به نمایندگی از دولت تضمین شود.”