ما از قوانین جدید مزرعه استقبال می کنیم اما این اشکالاتی نیز دارد: بهاراتیا کیسان سانگ – ویدیوی اقتصادی تایمز

در حالیکه کشاورزان راهپیمایی خود را علیه قوانین جدید مزرعه به دهلی ادامه می دهند ، موهینی موهان میشرا ، وزیر خارجه هند ، بهاراتیا کیسان سانگ ، در 27 نوامبر گفت اگر دولت قوانینی را برای حمایت از کشاورزان وضع کرده است ، ما از آن استقبال می کنیم ، با این حال اشکالاتی در قوانین جدید مزرعه وجود دارد . وی افزود: “تقریباً 25000 كشاورز پیشنهادی را به نخست وزیر ارسال كرده اند. قوانینی برای بازرگانان وضع شده است كه می گویند در نهایت به نفع كشاورزان است.”