علم و تکنولوژی: تفاوتها، تعاملها، و تبعات آن ها

جزء سختافزاری آن دستگاهها، ابزارها و تجهیزات رایانهای و رسانهای هست و جزء نرمافزاری آن که در واقع محتوای آن را رخ میدهد عبارتست از روشها، دستورالعملها، راهبردها، رویهها، الگوها و همگی مؤلفههایی که بهرهگیری بهینه از آن ها مستلزم به کارگیری فکر و ذهن، به کلمه دیگر به کارگیری تکنولوژی فکر می باشد که در غایت به تفکر صحیح دانشآموزان میانجامد و به راهحل مسایل دست مییابد. همینطور این فناوری قبلا در مراقبت از دیابت هم استعمال میشد. استفاده از دانستهها، آگاهیها و دیتاها در هر سطحی که باشد، تکنولوژی است. تکنولوژی آموزشی، یک عدد از مباحث مطرح شده در علوم تربیتی و عبارت میباشد از، شیوه یا این که خط مش منظم، طراحی، اجرا و ارزشیابی تمام فرآیند تدریس برحسب هدف ها معین و براساس تحقیقات در حوزه یادگیری و رابطه انسانی و بهکارگیری منابع انسانی و غیرانسانی به منظور مهیا آوردن یادگیری و تدریس موثرتر، اخبار تکنولوژی غد پایدارتر و عمیقتر. به بیانی دیگر تکنولوژی آموزشی به کارگیری تکنولوژی فکر در طراحی، تهیه و تولید، کاربرد و مدیریت و ارزشیابی فرایندهای دارای ربط دارای یادگیری است. در این بخش ما مطالعه می‌کنیم که کنسولهای استیم دک از او‌لین روز عرضه، قابلیت و امکان پشتیبانی از تکنولوژی FSR را داشته که اما همه قابل انعطاف افزارها و بازیها در نخست از آن پشتیبانی نمیکنند. در این مقاله آن گاه از معانی متعدد تکنولوژی آموزشی به تاریخچه آن در جمهوری اسلامی ایران و عالم و بعد از آن به روند متفاوت آن میپردازیم. بسط شامل تغییرات فرهنگی نیز هست ولی نیکی هر تغییری در بخش فرهنگ وتمدن جامعه،چرا که اکثری از کارشناسان عقیده دارا‌هستند توسعه به معنا نابود کردن هویّت فرهنگی نمیباشد بلکه بر عکس در جهت حفظ آن است.منظور از توسعهء فرهنگی تحوّل فرهنگ از یک مرحله(دوران)به مرحلهء(دوران)دیگر می باشد که از طریق ارتقا مرحله سواد جامعه،ارتقا مرحله فرهنگ عمومی،افزایش تیراژ کتابها،روزنامهها، مجلات و غیره شناسایی میگردد. گسترش آموزش دانش و تکنولوژی در همگی سطح های آموزش و رویش به طور بزرگ از ابتدایی تا خوب در سرزمین برای تولید فضای فرهنگی مطلوب و گرایش عمومی نسبت به علم و حرفه صنعت ضرورت داراست .