طوفان Nivar به تدریج در حال تضعیف است اما احتمال آسیب بیشتر دارد: NDRF DIG – The Economic Times Video

صحبت از “سیکلون نیوار” ، معاون بازرس کل (DIG) نیروی ملی برای مقابله با حوادث (NDRF) ، رندیپ رانا در 26 نوامبر اظهار داشت که زمین لغزش دیروز در نیمه شب اتفاق افتاد و اکنون طوفان به تدریج در حال ضعیف شدن است. او گفت ، “زمین لغزش دیروز نیمه شب اتفاق افتاد. 25 تیم NDRF ، 15 تیم در تامیل نادو ، 4 تیم در پودوچری و 6 تیم در آندرا پرادش تعیین شدند. سیکلون به تدریج در حال ضعیف شدن است اما احتمال آسیب بیشتر دارد. اقدامات احتیاطی در حال انجام است. “