طارق انور از توییت کاپیل سیبال در مورد عملکرد کنگره در انتخابات بیهار پشتیبانی می کند – ویدئو اقتصادی تایمز

طارق انور رهبر کنگره در 16 نوامبر رهبری ایالت را “به دلیل عدم استفاده صحیح از فرصت” نسبت به عملکرد کنگره در بهار مقصر دانست. “ما باید درباره عملکرد خود در بیهار بحث کنیم. اگرچه ، این مسئله ملی حزب نیست بلکه فقط بایار است. تا آنجا که به رهبری مرکزی مربوط می شود ، آنها از ما حمایت کردند. بعد از توئیت کردن کاپیل سیبال ، انور گفت که این رهبری بیهار است که به درستی از فرصت استفاده نکرده است ، “شاید رهبری کنگره فکر کند که این باید مثل همیشه تجارت شود.”