سنگول دهلی: «سنگول» برای نصب در ساختمان جدید پارلمان به دهلی نقل مکان کرد

«سنگول» که نماد انتقال قدرت از بریتانیا به هند است، پیش از افتتاح ساختمان جدید پارلمان به پایتخت ملی منتقل شده است.

وامان وانخده، متصدی موزه الله آباد، به ANI گفت که کل مجموعه جواهر لعل نهرو، نخست وزیر سابق، در موزه الله آباد نگهداری می شود و سال گذشته «سنگل» تاریخی به موزه ملی منتقل شد.

“سنگ پایه این موزه نیز توسط نهرو نخست وزیر سابق گذاشته شد. او بیش از 1200 ماده را به موزه الله آباد، تحت سرپرستی اس سی کالا، اهدا کرد. نهرو می خواست کل مجموعه او فقط در اینجا نگهداری شود. همراه با همه چیزها، این چوب طلایی نیز در این مجموعه نگهداری می شد.» وانخده گفت.

وی افزود: این (سنگل) چوبی به طول 162 سانتی متر با پولیش طلا است که در 13 آبان 1391 به موزه ملی منتقل شد.

نخست وزیر نارندرا مودی تصمیم گرفت سنگول را به عنوان نماد ملی آمریت کال انتخاب کند. ساختمان جدید پارلمان دقیقاً شاهد همین رویداد خواهد بود، با تکرار مراسم آدهینام (کشیشان) و سپردن نخست وزیر به سنگول.

همان سنگول از سال 1947 توسط نخست وزیر در لوک سبها، به طور برجسته نزدیک به تریبون رئیس مجلس نصب خواهد شد. برای دیدن ملت نمایش داده می شود و در مناسبت های خاص بیرون آورده می شود.

با ورودی های ANI