راهول گاندی: تاکنون چه زمانی هندی واکسن COVID رایگان دریافت می کند ، راهول گاندی از نخست وزیر مودی می پرسد

دهلی نو: رهبر کنگره
رهول
گاندی روز جمعه امیدوار است که نخست وزیر نارندرا
مودی
اراده در جلسه همه جانبه روشن شود
توسط
چه زمانی
اراده
هر
هندی
گرفتن
رایگان
کووید-19
واکسن.

اظهارات وی قبل از تشکیل جلسه همه جانبه بود
توسط دولت برای بحث در مورد
کووید-19 وضعیت در کشور ،
واکسن چالش ها و راه پیش رو

“در جلسه امروز همه احزاب ، ما امیدواریم که
PM روشن می کند
توسط
چه زمانی
اراده
هر
هندی
گرفتن
رایگان
کووید
واکسن، “او در توییتر گفت.

رهبران طبقه احزاب مختلف در پارلمان دعوت شده اند
توسط دولت در جلسه مجازی احزاب روز جمعه.