راهنمای نگارش مقاله – مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی

تیم مترجمین کارشناس شبکه آمادهاند تا سفارشات ترجمه مقاله شما را در زمینههای تخصصی مختلف اساسی بهترین کیفیت انجام دهند. برای تفسیر بیشتر در گزینه اسکوپوس و دیگر پایگاههای شناسایی کتاب و مقالات علمی از نحوه همین لینک و پیوند دارای ترجمانو همپا باشید. عنا وین دارای مقاله اعم از عنوان مقاله، چکیده، شیوه بررسی، نتیجهگیری، بحث، فهرست منابع و تیتر جدولها به شکل بولد (Bold) تایپ شوند و عنا وین فرعی شماره گذاری شوند. د- همایش: اسم خانوادگی نویسنده (نویسندگان) صحبت اول اسم نویسنده (نویسندگان)، تیتر مقاله، تاریخ و محل برگزاری همایش، شماره صفحه ها در کتابچه دانلود نوشته طراحی سایت مقالات همایش. در مطالعات تحلیلی و کارآزمایی بالینی نخست حیاتی مقایسه خصوصیات دو گروه شاهد و گزینه (تجربی) پرداخته شود و سپس دیتا های پژوهش آورده شود. نتیجه گیری به شکل روشن و در حد یافته های تحقیق و مهم اعتنا به انحصار های مطالعه بیان شود. گوشه ای فارسی و انگلیسی مقاله بایستی حداکثر در ۳۰۰ واژه و شامل خلاصهای از موضوع مقاله، بیان مسئله، هدف، شیوه پژوهش، یافتههای اصلی و سرانجام باشد. در متن چکيده از فعل های معین استعمال شود. بعد از آن از طي فرآيند داوري مقاله در جلسهي هيات تحريريه مطرح شده اصلاحات مراد شده به نويسندگان ارسال و پس از دريلفت پاسخ مجددا آیتم ارزيابي هيات تحريريه و مطابق نظرات ايشان نسبت به چاپ، اصلاح، تجديد حیث يا عدم پذيرش نوشته تصميم گيري ميشود. خجیر ابلاغ کرد: اساسا منتخب ۱۵۰ کلمه می باشد و می بایست پس از رخ گرفتن طرح نوشته و بیان شیوه آیتم به کار گیری در آن که می تواند یک جمعبندی خوب را ارائه داد، نوشته شود. همانطور که پیشازاین گفته شد، ترجمه متن ها تخصصی غیر از تخصص در رشته ترجمه، تسلط نسبتاً کلی روی فن مربوط به مقاله یا این که متن را طلب میکند. همینطور وی میبایست از تبحر و تجربهی کافی در زمینهی ترجمه مقالات و متون انگلیسی/فارسی برخوردار باشد. دانشجویان و پژوهشگرانی که به دنبال یافتن نوشته علمی و در پیرامون آن ترجمه نوشته علمی و ترجمه متن ها تخصصی علمی هستند، اسکوپوس را یکی از پایگاههای دانلود مقاله رئیس ضایعات راهنمای خویش میدانند. همین دستور نیز از دیدگاه انسانی قابلستایش است و هم در صرفهجویی زمانی.