راهنمای ساده شناخت لوازم آرایشی و طرز استفاده از آنها

درمجموع باستان شناسان معتقدند هزاره اولیه پیش از به دنیاآمدن (یعنی 3000 سال قبل) دوره اوج هنر تزیین و پیرایش در کشور‌ایران محسوب میشود و عشق و علاقه زنان اهل ایران به جواهر ، اسباب آرایشی و زینتی در پیشین حتی از امروز هم بخش اعظم بوده است. روانشناسان در خصوص علل و ریشه مزاحمت های خیابانی معتقدند که هر مدل روابط اصلی محصول مخالف از غیرطریق طبیعی و پذیرفته اجتماعی به عنوان امری غیرعادی محسوب می شود. اسباب آرایشای مورد اساتفاده عده آوری شده و مجدداً از نظر تغییر‌و تحول در میزان و تنوع آلودگی2 میکروبی گزینه آزمایش واقع شادند. مسایل جنسیتی را نمیتوان بهطور تمام جدای از نفوذ و فشار همسالان و خیال نوجوانان بهویژه دختران از خود باز‌نگری کرد. کشفهای باستانشناسی در یک سری غار مازندران (مثل غار گمربند وغار هوتو) و غار بیستون در کرمانشاه ، نشان می‌دهد که زنان و مردان اهل ایران از استخوان و دندان حیوانات شکار شده و حتی سنگهای رنگی برای زیباسازی خود استفاده میکردند. حفاریهای باستانشناسانه در هفتتپه خوزستان نیز حاکی از آن میباشد که زنان اهل ایران ، در 2000سال قبل از به دنیاآمدن از رژلب (ماتیک) و آرایش و پیرایش منحصر چشم، استفاده میکردند (شهابی، 50:1389) . رای زنی سالم در برابر معلولیت: مورد قضیه بررسی همین گفتمان، نشان دادن تلاش افراد ناتوان و معلول برای بهکارگیری منابع گفتمانی خود است تا به امداد آن اصلی تجربهای که از بدن خویش و دیگران دارند، کنار آمده، آن را معنی بدهند و تفهیم کنند. بهعبارتدیگر میتوان گفت بازنمایی و آرایش و پیرایش تن دارای خود را از ارزشها و باورهای توده میگیرد. اولی تمدنهای بشری، آثار و بقایایی از خود بهجای گذاشتهاند که نشان میدهد زیبایی فردی در مرکز تجارب آنان قرار داشته است. نوع خالکوبی و گونه های خالکوبی تا حد زیادی در ارتباط با مشخصههای گروهی یا جنسی فرد انتخاب میشود؛بدین ترتیب درحالیکه «داشها و مشهدیها، گاه آیه قرآن به بازوی خویش خالکوبی میکنند» (کتیرایی، 415:1378) و مدعیان پهلوانی، تصاویری از حیوانات تنومند مثل پلنگ و شیر را بر بازو، سینه و پشت خویش نقش میزنند، زنان اکثر اوقات ، برنامه ای از یک بوته گل، نقشی از یک گنجشک یا شکلی از یک سرو را بر روی غبغب یا این که سینه خود خالکوبی می‌کنند و وقتی نیز در دو سوی گونهها، تحت لب و در میان دو ابرو برنامه ای از یک خال ترسیم می کنند (ذکایی، 398:1391) . البته از در بین همه همین عوامل، ارضای حساس زیباشناختی رایجترین و مرسومترین علتی آشنایی می‌گردد که کنشگران اجتماعی را ترغیب می‌کند تا همین اصلاحات و دگرگونیها را بر سیمای ظاهری بدنهای خویش اعمال کنند. گرایشهای زیباشناختی، درمانهای طبی، نیروهای فرامادی، دستورهای مذهبی، مجازات و تنبیهات قانونی هم مهمترین کارداران تولید جرحوتعدیل در بدن و تغیر و اصلاح اندامهای جسمانی بهحساب میآیند؛برای بهبود یافتن از بیماریای که به پندارشان در اثر چشمزخم پدید آمده ونیز برای به دور ماندن از دیده بد نیز« خال» میکوبیدند (کتیرایی، 414:1378) لوازم آرایشی اورجینال غرب تهران . در همین برهه زمانی دلالتهایی مثل سن، کالا ، طبقه و گروه، رایجترین شاخصها در کاربست نمادها و علامت ها بدنی به شمار میروند.