راجندرا پراتاپ گوپتا – ویدیوی اکونومیک تایمز: مراقبت‌های بهداشتی: هند به مشارکت‌های چند بخشی برای کارکرد مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارد

مراقبت‌های بهداشتی در چند سال گذشته شاهد تغییرات سریعی بوده است و بازیگران دولتی و خصوصی این تحول را رهبری می‌کنند. اما این درک نیز وجود دارد که باید کارهای بیشتری انجام شود. دکتر راجندرا پراتاپ گوپتا، بنیانگذار اتحادیه بین المللی بیماران، در مورد رویکرد هند به سلامت و اینکه چگونه هند می تواند به سطحی برسد که نابرابری ثروت یا درآمد کیفیت مراقبت را تعیین نمی کند، صحبت می کند.