رأی گیری برای انتخابات GHMC در حال انجام است ، گزارش زمینی

رای گیری برای انتخابات شهرداری بزرگ حیدرآباد 2020 در حال حاضر در جریان است. نظرسنجی های مدنی حیدرآباد شاهد یک کارزار انتخاباتی با دسیبل بالا ، شبیه یک مجلس یا انتخابات پارلمانی با رهبران عالی از احزاب مختلف در انتخابات بود. انتخابات برای شرکت بزرگ شهرداری حیدرآباد 150 بخشه (GHMC) برگزار می شود که در آن 74،44،260 رأی دهنده حق رای دادن خود را با استفاده از اوراق رای گیری به کار می گیرند.