دولت آسام اقدام به ایجاد Dihing Patkai به یک پارک ملی کرده است

گواتاتی: دولت آسام اقدام به ایجاد Dihing Patkai به یک پارک ملی کرده است.

فرماندار آسام ، در اعمال اختیارات اعطا شده در بخش 35 (1) ، (2) قانون حیات وحش (حفاظت) قانون 1972 ، با اصلاحیه به روز ، یک اطلاعیه مقدماتی صادر کرد ، مبنی بر اینکه دولت ایالت در نظر دارد پارک ملی Dihing Patkai را ایجاد کند.

به منظور تحقیق و تعیین موجودیت ، ماهیت و میزان حقوق هر شخص در زمین و یا سرزمین موجود در محدوده تعیین شده برای تشکیل پارک ملی مذکور ، معاونین کمیسر مناطق Tinsukia و Dibrugarh منصوب شده اند که به عنوان جمع کننده عمل کنند. طبق قانون حیات وحش (حفاظت) ، 1972 ، برای مناطق مربوطه.