درگذشت ظفریاب جیلانی: ظفریاب جیلانی دبیر AIMPLB در سن 74 سالگی در لاکنو درگذشت.

ظفریاب جیلانی، وکیل ارشد و دبیر هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند روز چهارشنبه در بیمارستانی در لاکنو درگذشت. او 74 سال داشت. نجم ظفریاب، پسر جیلانی به PTI گفت که پدرش در حدود ساعت 11:50 صبح در پی یک بیماری طولانی در بیمارستان محلی درگذشت. از وی همسر، دو پسر و یک دختر به یادگار مانده است.

جیلانی، وکیل پرونده مسجد بابری، وکیل کل اضافی ایالت اوتار پرادش بوده است.

نجم گفت که آخرین آیین های پدرش عصر چهارشنبه در قبرستان عایشباغ در لکهنو انجام می شود.

روحانی ارشد خالد رشید فرنگی محلی گفت: ظفریاب جیلانی در دادگاه‌های مختلف به پرونده مسجد بابری اعتراض کرد و در کنار دبیری مؤسسات آموزشی مختلف، دعوت‌کننده کمیته اقدام مسجد بابری نیز بود و امیدوارم خداوند به او عنایت و قوت بدهد. افرادی که او پشت سر گذاشته است.”