دادگاه عالی: دادگاه عالی دادخواست بررسی مرکز علیه GMR را رد می کند

دادگاه عالی روز پنجشنبه درخواست مرکز را که به دنبال بررسی حکم آن بود که عرشه های گروه GMR را برای اداره فرودگاه بین المللی باباصاحب امبدکار در ناگپور پاکسازی می کرد، رد کرد.

هیئتی متشکل از قاضی کریشنا موراری و جی کی ماهشواری پس از بررسی دادخواست بازنگری وزارت هوانوردی گفت: “ما هیچ خطایی در دستور مورد اعتراض پیدا نکردیم، چه رسد به اینکه یک اشتباه ظاهری در پرونده وجود داشته باشد، تا بتوانیم آن را بررسی کنیم. بر این اساس، دادخواست تجدیدنظر رد می شود.»