جامو و کشمیر: تروریست مجاهدین حزب در کیشتوار دستگیر شد، نارنجک چینی کشف شد – ویدئوی اکونومیک تایمز

در بیانیه ای رسمی روز جمعه گفت که پلیس کیشتوار به همراه 17 تیم گردان RR و CRPF 52 یکی از اعضای فعال گروه تروریستی مجاهدین حزب را از چرجی کیشتوار دستگیر کردند. متهم مرتبط با گروه تروریستی محد یوسف چوهان شناسایی شده است. یک بیانیه رسمی گفت: “پلیس منطقه کیشتوار اطلاعاتی در مورد دخالت یکی از مهد یوسف چوهان ساکن ولسوالی کیشتوار در فعالیت های مرتبط با ترور دریافت کرد.”