تامیل نادو: با نزدیک شدن دیوالی به جمعیت عظیم هنجارهای فاصله اجتماعی را در مادورای بریزند – The Economic Times Video

این فصل جشنواره در هند است و مردم با عجله به بازارهای مادورای تامیل نادو می روند. پیش از دیوالی ، جمعیت زیادی در منطقه ویلاکوتون دیده شد. مردم برای خرید جشنواره ، در بازارها شلوغ می شدند. با بیرون آمدن مردم برای خرید دیوالی ، هنجارهای فاصله اجتماعی از بین رفتند. طبق MoHFW ، تامیل نادو بیش از 2،000 مورد را در 12 نوامبر گزارش کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>