تامیل نادو از 11800 مرگ Covid-19 عبور می کند

چنای: بولتن رسانه دولتی تأیید کرد ، تعداد کشته شدگان Covid-19 در تامیل نادو روز دوشنبه از مرز 11800 عبور کرد و 16 نفر دیگر در معرض عفونت قرار گرفتند.

تعداد موارد ، با این حال با کاهش مثبت 1312 نفر در روز Covid-19 در روز دوشنبه در مقابل 1320 در روز یکشنبه ، همچنان کاهش می یابد.

تعداد کل پرونده های ایالت در حال حاضر 791،552 نفر است.

موارد چنای با کاهش 307 نفری که روز دوشنبه از نظر عفونت مثبت بودند ، بیشتر شد که در مقایسه با 346 نفر در روز یکشنبه.

تعداد تخلیه ها در همان تعداد با 1389 نفر در روز دوشنبه مرخص شد و کل تخلیه ها به 769،048 رسید.

با این وجود تست ها از 70،299 روز یکشنبه به 63،547 روز دوشنبه به شدت کاهش یافت.