بهارات بند: CAIT ، AITWA می گوید: بازارها ، بخش حمل و نقل همچنان باز خواهد ماند

دهلی نو: بدن بازرگانان CAIT و انجمن رفاهی حمل و نقل همه هند گفت که بازارهای سراسر کشور از جمله دهلی در روز سه شنبه باز خواهد ماند و بخش حمل و نقل به طور معمول کار خواهد کرد ، با وجود درخواست “بهارات باند” توسط کشاورزان معترض.

هزاران نفر از کشاورزان معترض به قوانین جدید کشاورزی مرکز طی 11 روز گذشته در اینجا مردم را فراخوانده اند تا روز سه شنبه به تعداد زیادی به “بهارات بنده” یا فراخوان خاموش کردن کشور در سراسر کشور بپیوندند.

کنفدراسیون همه بازرگانان هند (CAIT) و انجمن رفاه حمل و نقل همه هند (AITWA) با صدور بیانیه مشترک گفتند که هیچ یک از رهبران یا اتحادیه های کشاورزان برای پشتیبانی در این زمینه به آنها مراجعه نکرده اند و بنابراین ، بازرگانان و حمل و نقل در این شرکت مشارکت ندارند. “بهارات بند”.