بریج بوشان سینگ، نماینده BJP می گوید: اگر حزب من از من بخواهد استعفا بدهم، استعفا خواهم داد – ویدئوی اقتصادی تایمز

اگر حزب من از من بخواهد استعفا بدهم، استعفا خواهم داد… به نظر می رسد نیروهای دخیل در “باند توکده توکده”، “شاهین باغ” و “کیسان اندولان” در آن دخالت دارند (اعتراض کشتی گیران)، من هدف آنها نیستم، حزب (BJP) هدف آنها است، این ورزشکاران پول می گیرند. اعتراض مانند شاهین باغ در حال گسترش است. بریج بوشان سینگ، رئیس WFI و نماینده BJP، می‌خواهند UP و هاریانا را تقسیم کنند.