برج خنک کننده

جریان اصلی سیال آب اساسی از دست دادن گرما دچار کاهش دما شده و اصطلاحاً سرد خواهد شد. اتمیزه شدن آب توسط نازلها، علاوه بر پراکندگی خوب تر آن بر روی سطوح پکینگ، باعث به کمتر فشار آب شده که دمای تبخیر آن را تحت میآورد. پورت آب سر ریز: در رخ فساد شناور و کار نکردن آن زمان پر شدن تشتک برج، از شیوه همین پورت، آب اضافی از تشتک سرریز میشود؛ چراکه در شکل تجمع بیش از حد آب برج و وصال مرحله آب به پکینگها، عملکرد برج خنک کننده مختل میشود. ضمن آنکه اهمیت تبدیل شدن آب به قطرات متعدد، تراز تماس فی مابین آب و هوا هم افزایش مییابد. پورت آب جبرانی: همین بخش متصل به شناوری میباشد که اهمیت ذیل داخل شدن سطح آب داخل تشتک برج (ناشی از تبخیر و تخلیه آب)، آب جبرانی قیمت رشته برج خنک کننده را تغذیه میکند. همین سیستم پروسه ترمودینامیکی داراست و با زیر آوردن دمای آب، آن را فراهم استعمال دوباره در چرخه طبیعت میکند. شناور بر شالوده قانون شناوری پاسکال، به سمت بالا حرکت کرده و مسیر آب ورودی به داخل تشتک را محدودتر میکند. همین در حالی هست که اطلاع از آن ها به مراد طراحی، کارگزاری و بهرهوری از وسیله حساس و احتمال دارد حتی اساسی تلقی شود. همین میلهها بمنظور حفظ آب در درون خود به طرف پائین، مایل هستند. زیرا این دسته برجها کلیدی ارتفاع زیادی هستند؛ لذا احتیاج به لنگرهای مناسبی دارند. یک برج خنک کننده اهمیت گردش دائمی آب سرد در یک مبدل حرارتی موجب گشوده خنک سازی این جور روغنها میشود. ۹.پورت آب سرد خروجی: محل خروج آب سرد از برج خنک کننده هست و درواقع آب سرد شده مجدداَ در دستگاه یا سیستم مورد نظر، گزینه استعمال قرار میگیرد. پکینگ: نوعی مبدل حرارتی یا این که علتی می باشد جهت ارتقا مرحله تماس در بین آب و هوا که باعث به تشدید فرایند تبخیر میشود؛ بطوریکه پس از پاشش آب توسط نازلها، آب به رخ لایه های نازک در سطوح پکینگ، کاملاً پخش شده و از این رو، در تماس اهمیت هوای بیشتری قرار میگیرد. درصورتیکه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم طراحی برج خنک کننده pdf لطفا از ورقه ما بخواهید.