بدون موفقیت در گفتگوهای کشاورزان – آمیت شاه. ممکن است امروز پیشنهاد APMC را برای رهبران کشاورزان ارسال کند – ویدئو اقتصادی تایمز

جلسه بین هیئت رهبران کشاورزان و وزیر کشور اتحادیه آمیت شاه در روز سه شنبه به توافق نرسید ، زیرا دولت به طور کامل از لغو سه قانون مزرعه خودداری کرد و فقط به گفته یکی از شرکت کنندگان اصلاحاتی را ارائه داد. هانان ملا ، رهبر كیسان صبای هند ، گفت كه دولت فقط پیشنهاد كرد كه برخی اصلاحات را انجام دهد.