بدون اولویت برای حقوق کارگران پس از انحلال تحت IBC

دیوان عالی کشور روز سه‌شنبه ماده‌ای از قانون شرکت‌ها را در سال 2013 تأیید کرد که می‌گوید حقوق کارگران در صورت انحلال طبق قانون ورشکستگی و ورشکستگی سال 2016 پرداخت ترجیحی دریافت نمی‌کند.

هیئتی متشکل از قاضی MR شاه و سانجیو خانا، دسته ای از دادخواست های رهبری اتحادیه موزر بائر کرمچاری را که به دنبال لغو بخش 327 (7) قانون شرکت ها، 2013 بود، به عنوان خودسرانه و ناقض ماده 21 قانون اساسی هند رد کرد.

با بیان اینکه اصل راهنما در تعیین اولویت پرداخت ها در انحلال، مطابقت دادن رویه های IBC در هند با رویه های جهانی بود.

سازوکار آبشار بر اساس یک فرمول ریاضی ساختاریافته است و سلسله مراتب از نظر پرداخت بدهی‌ها به ترتیب اولویت با شرایط متعدد ایجاد می‌شود، حذف هر یک از مفاد یا تنظیم مجدد سلسله مراتب در مکانیسم آبشار ممکن است منجر به چندین مورد شود. حرکت می کند و کار تعادل را به طور کلی مختل می کند و ایستایی را به همراه می آورد که منجر به بی ثباتی می شود.”

هر تغییری در سازوکار آبشار به طور قطع منجر به اثرات آبشاری بر تعادل حقوق و منافع طلبکاران تضمین شده، طلبکاران عملیاتی و حتی دولت مرکزی و ایالتی خواهد شد.

در سازوکار آبشار، پس از هزینه های فرآیند حل و فصل ورشکستگی و انحلال، بستانکاران وثیقه دار بالاترین اولویت را همراه با دوره معینی از حقوق کارگران دارند.

دادگاه گفت: “حقوق پرداخت نشده کارگران به اندازه کافی و قابل توجهی در راستای اهدافی که در این قانون و از نظر مکانیسم آبشاری مقرر در بند 53 تعیین شده است، محافظت می شود.” بر اساس بخش 53 IBC، کوتاهی مو و کارگران بر اساس منصفانه و به شیوه ای مناسب، غرامت دریافت می کنند.”