بازپرداخت فناوری اطلاعات به ارزش 1.36 روپیه خام که به 40.19 مودیان مالیاتی تا 17 نوامبر صادر شده است

دهلی نو: بخش مالیات بر درآمد بازپرداخت هایی به ارزش بیش از 1.36 لور کرور برای بیش از 40 م laدی مالیات دهندگان تا این زمان مالی صادر کرده است.

این شامل بازپرداخت مالیات بر درآمد شخصی (PIT) بالغ بر 35،750 کرور و بازپرداخت مالیات شرکت های بزرگ بیش از 1 لور کرور در این مدت است.

“CBDT بازپرداخت بیش از 1،36،066 کرور برای بیش از 40.19 مودیان مالیاتی لک بین 1 آوریل ، 2020 تا 17 نوامبر ، 2020 صادر می کند. بازپرداخت مالیات بر درآمد 35750 کرور در 38،23،304 مورد و بازپرداخت مالیات شرکت ها 1 روپیه صادر شده است. ، 00،316 کرور در 1،95،518 مورد صادر شده است. “بخش IT در توئیت خود نوشت.