اهرم: رادار بنیادی: Paytm فضای زیادی برای رشد دارد. خرید با هدف 900 روپیه، سنها پودار، متیلال اسوال – ویدئوی اقتصادی تایمز

Sneha Poddar، معاون معاون رئیس جمهور در: “ما معتقدیم که بهبود مستمر در حاشیه مشارکت و اهرم عملیاتی منجر به سودآوری عملیاتی خواهد شد. بنابراین ما تخمین می زنیم که Paytm به حد نصاب درآمد EBITDA تا سال مالی 25 برسد. هدف 12 ماهه 900 روپیه است.” Motilal Oswal Financial Services Limited گفت.