افتتاح ساختمان جدید مجلس در سالگرد سوارکار کنگره می گوید “پروژه غرور شخصی نخست وزیر” – ویدئوی اقتصادی تایمز

کنگره روز پنجشنبه گفت که ساختمان جدید پارلمان یک “پروژه غرور شخصی” نخست وزیر نارندرا مودی است و این سوال را مطرح کرد که اگر میکروفون های مخالفان خاموش شود، چنین ساختمانی چه فایده ای دارد. حزب اپوزیسیون همچنین گفت که پارلمان تنها یک ساختمان نیست، بلکه صدای بی‌صدا است. نخست وزیر مودی ساختمان جدید پارلمان را در 28 می افتتاح خواهد کرد.