اعظم خان: اعظم خان: رهبر حزب سمجوادی در پرونده سخنان نفرت انگیز در سال 2019 تبرئه شد – ویدیوی اکونومیک تایمز

برای تسکین اعظم خان، رهبر حزب سمجوادی، دادگاه جلسات MP-MLA در اینجا روز چهارشنبه حکم سه ساله صادر شده توسط دادگاه بدوی را در پرونده سخنان نفرت انگیز در سال 2019 لغو کرد. یک دادگاه عالی MP-MLA در 27 اکتبر 2022 خان، MLA آن زمان SP MLA از کرسی رامپور سادار را در این پرونده محکوم کرد. پس از این، خان به عنوان MLA رد صلاحیت شد.