اعتراض ‘دهلی چالو’: در حالی که مرز تیکری در میان تحریک کشاورزان در مورد قوانین جدید مزرعه بسته شد ، جنبش ترافیکی وارد شد – ویدئو اقتصادی تایمز

در میان اعتراض “دهلی چالو” کشاورزان پنجاب ، حرکت ترافیکی در مرز تیکری در جاده دهلی بهادرگره تحت تأثیر قرار گرفته است. پلیس دهلی مرزهای تیکری را برای وسایل نقلیه بسته نگه داشته و امنیت شدید نیز مستقر شده است. متقاضیان دفاتر عمدتاً تحت تأثیر این پیشرفت قرار دارند. پلیس دهلی از مسافران مسافر درخواست کرده است تا از سفر به سمت مرزهای سینگو و تیکری ، موکاربا چوک ، NH-44 ، جاده GT-Karnal و جاده کمربندی بیرونی پرهیز کنند.